REGULAMIN

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU ORAZ EMISJI REKLAM NA PORTALU www.znajdzfirme24.pl (zwany dalej „Regulaminem”)

 

Podmiot zlecający zamieszczenie reklamy na portalach internetowych www.znajdzfirme24.pl związany jest postanowieniami poniższego Regulaminu od momentu zawarcia umowy pisemnej bądź zawartej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Serwis internetowy www.znajdzfirme24.pl działa na zasadach określonych w Regulaminie.

Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Serwisu www.znajdzfirme24.pl .

Każdy Użytkownik, w szczególności zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług serwisu.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. AWELTOM ( dalej jako www.znajdzfirme24.pl oraz Aweltom) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 61 lok.100 (00-819 Warszawa),

NIP: 6641913364, REGON: 362428890 – Właściciel serwisu
1.2. Serwis/Portal internetowy – system stron www umieszczonych na serwerze internetowym stanowiących zespół dokumentów elektronicznych zawierających pliki tekstowe, graficzne, dźwiękowe oraz wielopłaszczyznowe połączone wzajemnymi relacjami.
1.3.Portal reklamowy – wszystkie serwisy internetowe, których właścicielem jest Aweltom,

w szczególności znajdujące się pod adresem internetowym www.znajdzfirme24.pl

1.4. Umowa – pisemna bądź ustna umowa świadczenia usług przez Aweltom, zawierana pisemnie bądź za

pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności obejmująca telefoniczne zamówienie emisji reklamy na portalu reklamowym (emisja kampanii reklamowej) uwzględniająca wszelkie dodatkowe uzgodnienia Stron Umowy w zakresie treści, rozmiaru, kształtu i obrazu reklamy,

jak i na specjalne życzenie stworzenia jej nośnika w postaci odrębnej strony internetowej.
1.5. Zamawiający – przedsiębiorca posiadający siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą Zawierający umowę z Aweltom w celu zamieszczenia reklamy na portalu reklamowym, pod adresem internetowym www.znajdzfirme24.pl, a przez to dołączenia do użytkowników portalu reklamowego,
1.6. Reklama – każda forma przekazu opracowana przez Aweltom w zakresie zależnym od zamówienia Zamawiającego, a stanowiąca informacje o Zamawiającym, w szczególności przybliżająca specyfikę działalności gospodarczej Zamawiającego, przedstawiająca promocje sprzedaży lub inne formy korzystania z oferowanych przez Zamawiającego towarów albo przedstawiająca promocyjne usługi Zamawiającego.
1.7. Materiały – pliki stanowiące własność Zamawiającego użyczone Aweltom celem zamieszczenia w reklamie na serwisie www.znajdzfirme24.pl , w tym na stworzonym jej nośniku w postaci odrębnej strony internetowej, w szczególności obejmujące fotografie, logo Zamawiającego, zredagowane pliki tekstowe.
1.8. Aktualizacja – zmiana zawartości plików tekstowych i fotografii znajdujących się na stronie internetowej Zamawiającego.
1.9. Modyfikacja – zmiana macierzystego układu strony internetowej.
1.10. Panel Administracyjny (CMS) – system zarządzania treścią umożliwiający Zamawiającemu samodzielną edycję plików tekstowych oraz fotografii.
1.11. Usługi marketingowe i informacyjne – usługi świadczone przez serwis www.znajdzfirme24.pl

w szczególności w zakresie przekazywania zgłoszonych informacji wszystkim użytkownikom portalu reklamowego, a także informacji o nowych, dostępnych usługach znajdzfirme24.pl oraz organizowanych akcjach i promocjach.
II. PODSTAWOWA OFERTA PRODUKTÓW Aweltom na serwisie www.znajdzfirme24.pl
2.1. STRONA INTERNETOWA- dokument w HTML udostępniony w Internecie przez serwis www.znajdzfirme24.pl . Strona www jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki internetowej.

Strony internetowe wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej mają duże znaczenie dla wizerunku firmy co ma wpływ na wynik ekonomiczny firmy.
2.2. STRONA INTERNETOWA PREMIUM- rozbudowana strona internetowa stworzona przez Aweltom, mogąca zawierać również system większą ilość zakładek jak również system zarządzania treścią CMS (Content Management System)
2.3. BILLBOARD POZIOMY- baner graficzny (moduł) w kształcie prostokątu, mogący zawierać grafikę, tekst, logo firmowe, nazwę firmy, nr. telefonu, slogan firmowy.

Opcjonalnie może być animowany, wyświetlany na serwisie www.znajdzfirme24.pl w formie poziomej.
2.4.BILLBOARD PIONOWY – baner graficzny (moduł), mogący zawierać grafikę, tekst, logo firmowe, nazwę firmy, nr. telefonu, slogan firmowy. Może być animowany i wyświetlany na serwisie www.znajdzfirme24.pl w formie pionowej,
2.5. PAKIET OFERTOWY I – wizytówka na serwisie www.znajdzfirme24.pl mogąca zawierać dane teleadresowe firmy, opis firmy, ofertę, słowa kluczowe, linki aktywne do strony internetowej i portali społecznościowych oraz logo firmy.
2.6. PAKIET OFERTOWY II – wizytówka rozszerzona na serwisie www.znajdzfirme24.pl mogąca zawierać dane teleadresowe firmy, opis firmy, ofertę, słowa kluczowe, linki aktywne do strony internetowej i portali społecznościowych oraz logo firmy. Dodatkowo wizytówka posiada możliwość dodania zdjęć i mapy googlemaps.
2.7. LINKI SPONSOROWANE – reklama kontekstowa w postaci tekstowego linku w wyszukiwarce Google z aktywnym adresem URL. Link sponsorowany zostaje aktywowany w ciągu 5 dni roboczych

od zaksięgowania na koncie Aweltom 100% kwoty umownego wynagrodzenia.
2.8, LOGOTYP- ( logo firmy) forma graficzna która jest interpretacją nazwy, pozwala na identyfikację marki i odróżnienie jej od konkurencyjnych firm.
2.9. HOSTING – dodatkowa usługa polegająca na udostępnianiu i utrzymywaniu przez dostawcę strony internetowej Zamawiającego na serwerach firmy Aweltom.
2.10. ARTYKUŁ SPONSOROWANY- artykuł na serwisie www.znajdzfirme24.pl promujący

w określony sposób dany produkt lub firmę.

III. ZAWARCIE UMOWY
3.1. Podstawą świadczenia usług przez Aweltom jest pisemna bądź ustna Umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia.
3.2. W przypadku zawarcia umowy ustnej Zamawiający jest uprawniony do żądania Umowy na piśmie ze złożonym podpisem przez Aweltom, jednakże stanowi ona wyłącznie potwierdzenie zawarcia ustnej Umowy.
3.3. Umowa w formie pisemnej powinna być przesłana przez Aweltom w ciągu 14 dni od żądania przez Zamawiającego jej przesłania.

3.4. Domniemywa się, że pracownik Zamawiającego działający na jego zlecenie i pod jego kierownictwem ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.
3.5. Do zawarcia Umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.

O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz. U. Nr141, poz. 1176 z późn. zm.)
IV. TREŚĆ REKLAMY
4.1. Aweltom nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione przez Zamawiającego, które zostały wykorzystane w reklamie na serwisach www.znajdzfirme24.pl.
4.2. W przypadku ujawnienia się roszczenia osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszenia jej praw, Zamawiający powinien przedsięwziąć wszelkie środki potrzebne do usunięcia skutków naruszenia.

Jeżeli na skutek działań osoby trzeciej zostanie wszczęte postępowanie sądowe przeciwko Aweltom , Zamawiający jest zobowiązany wstąpić do postępowania sądowego zamiast Aweltom za zgodą osoby trzeciej, w przeciwnym razie firma Aweltom jest uprawniona do żądania od Zamawiającego zwrotu wszelkich wydatków związanych z prowadzeniem postępowania sądowego, a także w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia żądania naprawienia szkody.
4.3. Firma Aweltom zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji reklam

na serwisie www.znajdzfirme24.pl bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z jej treści lub formy wynika, że jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo narusza słuszne prawa osób trzecich.
4.4. Firma Aweltom zastrzega sobie prawo jednostronnej odmowy lub wstrzymania emisji reklamy również w wypadku, jeżeli treść lub forma reklamy jest sprzeczna z charakterem programowym lub interesem serwisu internetowego www.znajdzfirme24.pl
V. WARUNKI TECHNICZNE MATERIAŁÓW I ZASADY ICH PRZEKAZYWANIA

PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
5.1. Zamawiający może użyczyć firmie Aweltom materiały celem przybliżenia w reklamie specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności pliki tekstowe w formacie doc, txt, html, pliki graficzne w formacie jpg, tiff, gif, svn, flash oraz rich media, a także pliki dźwiękowe w formacie wma, mp3 obejmujące bannery, loga, adresy URL, teksty linku sponsorowanego itp.

Materiały reklamowe dostarczane w formie skompresowanej powinny być skompresowane w formacie ZIP.
5.2. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego także stworzenie nośnika reklamy w postaci odrębnej strony internetowej, Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia materiałów nie później niż

w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
5.3. Po otrzymaniu materiałów niezbędnych do realizacji zlecenia złożonego przez Zamawiającego firma Aweltom zobowiązuje się zrealizować i umieścić na serwisie www.znajdzfirme24.pl zamówienie

w terminie ustalonym z Zamawiającym.

5.4. Niedostarczenie materiałów w terminach określonych w pkt. 5.2. lub 5.3. uprawnia firmę Aweltom

do wykonania reklamy, a także odrębnej strony internetowej z własnych materiałów oraz materiałów udostępnionych przez Zamawiającego w trakcie indywidualnych ustaleń z Zamawiającym ( mailowo, telefonicznie itp.).
VI. PRAWA AUTORSKIE
6.1. Zamawiający oświadcza, że posiada majątkowe i osobiste prawa autorskie do materiałów użyczonych firmie Aweltom a także przysługuje mu prawo ochronne do przekazanych znaków towarowych.
6.2. W przypadku opracowania reklamy przez Zamawiającego, Zamawiający udziela firmie Aweltom nieodpłatnej licencji niewyłącznej z prawem udzielania dalszych licencji na korzystanie na czas nieokreślony z reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy,wprowadzanie do pamięci komputera i włączenie do zbioru reklam firmy Aweltom na serwisie powszechne udostępnianie reklamy,

w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację na serwisie internetowym www.znajdzfirme24.pl .
6.3. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do reklamy opracowanej przez firmę Aweltom przysługują firmie Aweltom.
6.4. W przypadku opracowania reklamy przez firmę Aweltom ,udziela ona Zamawiającemu, podokonaniu przez niego zapłaty całego wynagrodzenia, licencji na korzystanie z reklamy na polach eksploatacji takich jak utrwalanie reklamy, wprowadzanie do pamięci komputera, powszechne udostępnianie reklamy, w tym wprowadzenie do obrotu i rozpowszechnianie przez publikację na serwerze internetowym, przy czym Zamawiający przy korzystaniu z reklamy w wyżej oznaczony sposób obowiązany jest do zamieszczenia czytelnej informacji stanowiącej, iż prawa autorskie i prawa pokrewne do reklamy przysługują firmie Aweltom. W razie naruszenia tego obowiązku firma Aweltom ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, a nadto dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych oraz określonych

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
VII.. OBOWIĄZKI FIRMY AWELTOM
7.1. Firma Aweltom zobowiązuje się do zamieszczenia reklamy Zamawiającego, w tym jej nośnika

w postaci odrębnej strony internetowej w serwisie internetowym www.znajdzfirme24.pl w zakresie

i na zasadach określonych zgodnie z zawartą Umową.
7.2. Firma Aweltom zamieści reklamę Zamawiającego w postaci wizytówki z danymi teleadresowymi Zamawiającego w serwisie internetowym www.znajdzfirme24.pl w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia Umowy. Nośnik w postaci odrębnej oferty firma Aweltom zobowiązuje się wykonać w terminie ustalonym z przedstawicielem firmy podczas zawierania Umowy, w przeciwnym razie jest to 14 dni na przygotowanie projektu po wpłacie 50% wartości zamówienia oraz przesłaniu materiałów.
7.3. Firma Aweltom nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zamieszczeniu reklamy, w tym jej nośnika w postaci odrębnej strony internetowej spowodowane nieprawidłową treścią lub jakością przekazanych przez Zamawiającego materiałów lub w przypadku niedostarczenia materiałów koniecznych do zrealizowania zamówienia.
7.4. Firma Aweltom jest zobowiązana do utrzymywania reklamy, w tym jej nośnika w postaci odrębnej strony internetowej na serwisie www.znajdzfirme24.pl przez cały okres obowiązywania Umowy.
VIII. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO W RAZIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA ODRĘBNEJ STRONY INTERNETOWEJ
8.1. Zamawiający w momencie zawarcia Umowy wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Aweltom danych go identyfikujących oraz innych danych, podanych do wiadomości publicznej, w szczególności firmy, siedziby, adresu e-mail, numerów telefonicznych i numerów faxu w celach umożliwienia firmie Aweltom świadczenia na rzecz Zamawiającego usług marketingowych oraz informacyjnych.
8.2. Modyfikacja jest dodatkową usługą, płatną zgodnie z wyceną pracownika firmy Aweltom.
8.3.Firma Aweltom zastrzega sobie prawo odmowy dokonania aktualizacji lub modyfikacji, jeżeli okażą się niemożliwe ze względów technicznych.
8.4. Firma Aweltom nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na odrębnej stronie internetowej Zamawiającego postawionej i utrzymywanej na serwisie internetowym www.znajdzfirme24.pl.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
9.1. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty umownego wynagrodzenia w wysokości ustalonej

i potwierdzonej przez Zamawiającego w momencie zawarcia Umowy.
9.2. Umowne wynagrodzenie może być płatne jednorazowo lub w ratach w zależności od ustaleń

w zawartej umowie.
9.3. Firma Aweltom po zawarciu Umowy wysyła Zamawiającemu dokument pro – forma, w którym przedstawia wysokość umownego wynagrodzenia wraz z terminem płatności, w tym jeżeli umowne wynagrodzenie Zamawiającego jest płatne w ratach określa wysokość rat wraz z terminem płatności każdej raty. Dokument pro – forma zawiera numer rachunku bankowego firmy Aweltom i stanowi dla Zamawiającego podstawę do płatności umownego wynagrodzenia.
9.4. Dopuszcza się wysłanie dokumentu pro – forma za pośrednictwem drogi elektronicznej lub faksu na dane kontaktowe podane przez Zamawiającego.
9.5. Po uregulowaniu płatności na podstawie dokumentu pro – forma firma Aweltom wystawia fakturę VAT obejmującą wartość ustalonego umownego wynagrodzenia, która jest przesyłana w foromie elektronicznej, lub na życzenie Zamawiającego w wersji papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej .
9.6. W przypadku opóźnienia w zapłacie całości lub części umownego wynagrodzenia, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe od zaległej kwoty oraz zostanie obciążony kosztami ewentualnych działań windykacyjnych wraz z należnymi kosztami postępowania sądowego.
9.7. W przypadku należności płatnej w ratach, uchybienie terminowi płatności jednej z rat lub jej zapłata

w niepełnej wysokości, skutkuje wymagalnością pozostałych rat w ciągu 10 dni roboczych.
X. POZOSTAŁE WARUNKI UMOWY
10.1. Umowa emisji reklamy na portalu reklamowym www.znajdzfirme24.pl jest zawierana na czas określony, na okres 1 (jednego) roku kalendarzowego, chyba że Strony postanowią inaczej.
10.2. Umowa emisji reklamy na portalu reklamowym www.znajdzfirme24.pl po zakończeniu okresu, o którym mowa w pkt. 10.1. może zostać przedłużona na kolejny, taki sam okres za zgodą obu stron.

10.3. Ewentualne reklamację należy wysyłać na adres mailowy:

reklamacje@znajdzfirme24.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby firmy.
10.4. Hosting jest dodatkowo odpłatny i podlega przedłużeniu na zasadach określonych w pkt. 10.2. Regulaminu.
10.5. Firma Aweltom ma prawo odstąpić od Umowy do czasu wykonania reklamy na rzecz Zamawiającego lub w przypadku tworzenia nośnika reklamy w postaci odrębnej strony internetowej

do czasu wykonania strony internetowej za pełnym zwrotem udokumentowanych kosztów i wydatków

poniesionych przez Zamawiającego. Dopuszcza się wysłanie odstąpienia za pośrednictwem drogi elektronicznej lub faksu Zamawiającego.
10.6. Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy w ciągu 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od daty zawarcia Umowy bez podawania przyczyny rezygnacji. Dopuszcza się wysłanie pisemnego odstąpienia za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres mail: reklamacje@znajdzfirme24.pl. Niniejsza regulacja dotyczy tylko klientów z którymi zawarto umowy po raz pierwszy.
XI. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE
11.1. Wszelkie reklamacje lub żądania Zamawiający ma obowiązek zgłosić do działu reklamacji firmy Aweltom w formie pisemnej na adres mailowy: reklamacje@znajdzfirme24.pl lub pocztą tradycyjną

na adres siedziby firmy.
11.2. Reklamacja powinna jednoznacznie wskazywać zakres wady reklamy lub jej nośnika w postaci strony internetowej w stosunku do złożonego zamówienia.
11.3. Firma Aweltom ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od jej zgłoszenia.
11.4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty umownego wynagrodzenia na rzecz Firmy Aweltom Pkt. 9.6. i 9.7. Regulaminu stosuje się odpowiednio.
11.5. Reklamacją nie mogą być objęte wady spowodowane nieprawidłowo treścią lub jakością przekazanych przez Zamawiającego materiałów.
XII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
12.2. Firma Aweltom wystawia faktury VAT bez dodatkowej akceptacji Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów

i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 212,poz. 1338 z późn. zm.)
12.3. W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
12.4. Nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), z uwagi na inny zakres usług świadczonych przez Zamawiającego.
12.5. Spory związane z zawarciem i wykonaniem Umowy zostają podane Sądowi właściwemu dla siedziby firmy Aweltom.

Firma Aweltom zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.znajdzfirme24.pl, a Zamawiający jest zobowiązany do kontroli zmian Regulaminu zamieszczanych pod wyżej podanym adresem internetowym.
Niniejszy regulamin wszedł w życie z dniem 08.09.2015 r.

Ostatniej aktualizacji dokonano 06.02.2017.

 

pdf19Pobierz regulamin serwisu ZnajdzFirme24.pl